Algemene voorwaarden ABBS NV
 

1. Toepassingsgebied

1.1 Om onze firma te verbinden, moet iedere overeenkomst in onze hoofdzetel bevestigd worden.

1.2 Al onze verkopen, werken en diensten geschieden met inachtneming van onderhavige algemene voorwaarden. De klant bevestigt de Algemene Voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten met ABBS nv te aanvaarden door het enkele feit van (schriftelijke of elektronische) ontvangst van deze voorwaarden naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van een factuur dan wel een levering.

1.3 Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De eventuele ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van (een deel van een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Offertes – Orderbevestiging

2.1 Alle offertes door ons gedaan zijn vrijblijvend en voor ons niet-bindend. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke orderbevestiging van ons.

2.2 De klant is onherroepelijk gebonden door de inhoud van de orderbevestiging indien hij nalaat tegen de inhoud ervan binnen 8 dagen na dagtekening ervan, een schriftelijk bezwaar te maken middels aangetekend schrijven. Nadien - en eveneens in geval van uitvoering vóór verloop van voormelde periode - kunnen de bestellingen door de klant niet gewijzigd of geannuleerd worden dan in onderlinge overeenstemming met ons en met integrale vergoeding van de reeds gemaakte kosten en/of gepresteerde diensten.

3. Persoonsgegevens

De van onze klanten en/of leveranciers ontvangen persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld (zie verdere informatie in onze Privacy verklaring in bijlage of op www.abbs.be).

4. Levering en plaatsing

4.1 De leveringstermijn die aan de klant wordt meegedeeld is slechts richtinggevend en de effectieve leveringstermijn kan er van afwijken.

4.2 Een overschrijding van deze termijn kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de klant, tot opschorting of niet-betaling van de overeengekomen prijs of tot schadevergoeding.

4.3 De tijdelijke opschorting van de levering of installatie door overmacht leidt van rechtswege en zonder schadevergoeding tot een verlenging van de leveringstermijn voor de periode van de overmacht.

4.4 De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan plaatsvinden en dat de installatie onmiddellijk kan worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit onder meer het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

4.5 Indien tijdens het plaatsen en/of testen van de installatie blijkt dat deze - hetzij ten gevolge van aan ons niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook - onmogelijk is, behouden wij het recht op volledige vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.

5. Leveringskosten en risico tijdens transport

5.1 De levering van bestelde zaken geschiedt voor rekening en op risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport van de goederen en/of installatie.

5.2 De klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming en zal gehouden zijn alle kosten en schade te vergoeden die zouden ontstaan naar aanleiding van een slechte bereikbaarheid of onbereikbaarheid van de plaats van levering.

6. Prijs

6.1 Alle offertes die door ons worden opgesteld, bevatten slechts richtinggevende prijzen in die zin dat indien zich na de offerte of sluiting van de overeenkomst en vóór de levering of installatie, wijzigingen van prijsbepalende factoren mochten voordoen, de prijs uit de offerte of de overeenkomst kan herzien worden, zelfs wanneer de kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.

6.2 Onder prijsbepalende factoren vallen in elk geval, prijsverhogingen als gevolg van verhoging van kosten en/of arbeidsvoorwaarden, van verzekeringspremies, van valuta en/of wisselkoersen, vrachttarieven, materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten of overheidslasten, alsmede al die gevallen waarin externe omstandigheden prijsverhoging veroorzaken.

6.3 De prijzen op de offertes en de bestelbon hebben geen bewijswaarde tegen de prijs op de factuur. De prijs op factuur is de definitief te betalen prijs.

7. Betaling

7.1 Alle facturen en eventuele voorschotfacturen zijn betaalbaar aan ABBS nv – Grauwmeer 1D - 3001 Heverlee en dienen door de klant betaald te worden uiterlijk op 30 dagen na factuurdatum. De betaling gebeurt contant of door overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Alle betalingen gebeuren in EURO.

7.2 Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 8% per jaar van het factuurbedrag. Daarenboven wordt het totale factuurbedrag met 10% verhoogd en dit met een minimum van 50 EUR, ten titel van strafbeding.

7.3 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in, en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.

8. Risico- en eigendomsoverdracht

8.1 Het risico van tenietgaan van de te leveren en te installeren goederen gaat onmiddellijk over op de klant bij aanvang van de overeenkomst. Wat betreft zaken die aan ons worden toevertrouwd om ermee/aan te werken, blijft het risico van schade of tenietgaan van deze goederen voor de klant.

8.2 Wij behouden ons de eigendom van de geleverde en te leveren goederen voor tot op het tijdstip waarop de klant integraal aan zijn betalingsplichten voldaan heeft.

8.3 De betalingsplichten voor de klant bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met vorderingen voor verrichte werkzaamheden die met de levering of installatie verband houden of vorderingen wegens tekortkomingen van de klant. De klant is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten zouden doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust.

8.4 De geleverde of geïnstalleerde goederen kunnen door ons te allen tijde teruggevorderd worden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, zolang de koper alle betalingsverplichtingen niet nakomt.

8.5 Ingeval beroep gedaan wordt op het eigendomsvoorbehoud, zal de overeenkomst als ontbonden beschouwd worden, onverminderd ons recht voor vergoeding van de schade, daarin begrepen gederfde winst en andere commerciële schade.

9. Aanvaarding

9.1 De klant is gehouden de goederen en diensten bij inontvangstneming te controleren op hun conformiteit met de overeenkomst en op eventuele gebreken. Na in ontvangst name van de goederen/beëindiging van de werken en de inspectie door de klant, op dat ogenblik, van de goederen en/of werken, worden geen klachten meer aanvaard voor zichtbare gebreken en/of zichtbare niet-conformiteit.

9.2 Klachten van klanten over verborgen niet-conforme levering en/of verborgen gebreken, kunnen slechts binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk gemeld worden aan onze hoofdzetel te Heverlee. Dit schrijven dient tevens een gedetailleerde opsomming van de gebreken en/of het gebrek aan conformiteit te bevatten.

9.3 Na het verstrijken van deze termijn en/of bij gebreke aan de omstandige opsomming en toelichting zoals vermeld wordt in art. 9.2. van onderhavige algemene voorwaarden, worden de werken geacht volledig aanvaard te zijn.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Wij staan in voor de vakkundige uitvoering van onze diensten en de deugdelijkheid van de daarbij aangewende goederen voor de duur van 6 maanden.

10.2 Onze garantieverplichting omvat enkel en alleen het kosteloos opnieuw leveren, of kosteloos (doen) herstellen van die (onderdelen van) goederen waaraan een gebrek ontstond tijdens de garantietermijn. Onze aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade door de klant geleden, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten,…. Onze aansprakelijkheid is in die gevallen steeds beperkt tot het door onze aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde bedrag. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, of tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft in geval dit afzonderlijk vermeld werd op de betreffende factuur.

10.3 Wij kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade voor zover de klant bewijst dat de gebrekkige levering of installatie aan onze fout te wijten is. Wij zijn aldus niet gehouden wanneer de schade ontstaan is, onder meer door een met de instructies strijdig gebruik, door vorstschade aan de installatie of de gevolgen ervan, door reparaties doorgevoerd of wijzigingen aangebracht door derden, door fouten/onjuistheden in gegevens, materialen, schade ten gevolge van toeval of overmacht e.d. die door de klant aan ons zijn geleverd, voor schade waarvan de oorzaak door de klant niet kan worden aangetoond en alle andere gevallen waarbij onze fout niet ontegensprekelijk is vastgesteld.

10.4 De schade aan ons toerekenbaar zal verholpen worden in natura, door vervanging of herstelling. Wanneer herstelling in natura onmogelijk of een onredelijke werklast voor ons met zich meebrengt, zal er een schadevergoeding uitgekeerd worden met evenwel de beperkingen weergegeven in onderhavig artikel.

10.5 Het bestaan van eventuele gebreken schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

10.6 De klant dient ons in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn volledige medewerking te verlenen.

11. Exceptie van niet-uitvoering en beëindiging

11.1 Bij niet-betaling van eventuele tussentijdse facturen, zijn wij niet gehouden de overeenkomst verder uit te voeren.

11.2 Faillissement van de klant, maakt dat de overeenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dat geval behouden wij ons het recht voor de niet-betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen, onverminderd de vordering tot schadevergoeding en de vergoeding voor de gemaakte kosten. Elke laattijdige betaling heeft tot gevolg dat alle openstaande bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar worden.

11.3 Wanneer de bestelling door de klant geplaatst is en door ons werd aanvaard, kan de klant de overeenkomst niet meer ontbinden tenzij hij alle door ons reeds gemaakte kosten en gepresteerde uren vergoed.

12. Bevoegdheidsbeding en toepasselijk recht

Alle betwistingen voortkomend uit deze overeenkomst, zullen exclusief door de Rechtbanken van Leuven - als plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan - beslecht worden, onder toepassing van Belgisch recht. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.

Algemene voorwaarden ABBS_versie 2023-08

Getest en goed bevonden voor uw veiligheid!